Badania finansowane przez ABM

StartBadania finansowane przez ABM

Gdański Uniwersytet Medyczny należy do najbardziej aktywnych wnioskodawców uzyskujących dofinansowanie Agencji Badań Medycznych. Obecnie GUMed jest liderem 17 projektów badawczo – naukowych finansowanych przez ABM, o łącznej wartości dofinansowania ponad 224 mln zł.

Realizowane w GUMed projekty badań klinicznych finansowane przez ABM to:

ADONIS-PCI Dual antithrombotic therapy with Dabigatran and Ticagrelor in patients with Acute Coronary Syndrome and Non-valvular Atrial Fibrillation undergoing percutaneous coronary intervention [2019/ABM/01/00027]. Główny badacz: prof. dr hab. Miłosz Jaguszewski (I Katedra i Klinika Kardiologii). Wartość dofinansowania 13,180 mln zł.

ERICONS Wczesne leczenie rituximabem dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym [2019/ABM/01/00024]. Główny badacz: prof. dr hab. Aleksandra Żurowska (Katedra i Klinika Pediatrii, Nefrologii i Nadciśnienia). Wartość dofinansowania: 11,960 mln zł.

RAFTING-2019 Radiation-free therapy for the initial treatment of good prognosis early non-bulky HL, defined by a low metabolic tumor volume and a negative interim PET after 2 chemotherapy cycles [2019/ABM/01/00060]. Główny badacz: prof. dr hab. Jan Maciej Zaucha (Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii). Wartość dofinansowania: 19,859 mln zł.

MeDMD Ocena skuteczności stosowania metoprololu w zapobieganiu kardiomiopatii oraz zgonów sercowych u pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenne’a [2019/ABM/01/00026]. Główny badacz: dr hab. Joanna Kwiatkowska (Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca). Wartość dofinansowania: 17,904 mln zł.

STROACT Farmakologiczne leczenie reperfuzyjne udarów niedokrwiennych mózgu u pacjentów przyjmujących doustne antykoagulanty [2019/ABM/01/00084]. Główny badacz: prof. dr hab. Bartosz Karaszewski (Katedra Neurologii Dorosłych). Wysokość dofinansowania: 20,795 mln zł.

COVID Badanie kliniczne fazy III oceniające skuteczność i bezpieczeństwo leku Avigan (fawipirawir) w porównaniu do standardowej opieki zgodnie z aktualnymi zaleceniami AOTMiT u pacjentów z infekcją SARS-COV-2 [projekt 2020/ABM/COVID19/0060]. Główny badacz: dr hab. Tomasz Smiatacz (Klinika Chorób Zakaźnych). Wysokość dofinansowania: 3,4 mln zł.

CAREGIVER Cyclin-dependent kinase in triple-negative breast cancer – a „window of opportunity” study [2020/ABM/01/00008]. Główny badacz: dr hab. Elżbieta Senkus-Konefka (Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii). Wysokość dofinansowania: 17,436 mln zł.

N-BURGUND Zastosowanie niwolumabu (N) z następową chemioterapią: bendamustyną, gemcytabiną i deksametazonem-BGD z autologiczną transplantacją szpiku u chorych na chłoniaka Hodgkina opornego na leczenie 1 linii [2020/ABM/01/00103]. Główny badacz: prof. dr hab. Jan Maciej Zaucha (Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii). Wysokość dofinansowania 17,117 mln zł.

WHARTON Ocena wpływu preparatu mezenchymalnych komórek macierzystych galarety Whartona (WJMSCs) w leczeniu zwłókniających śródmiąższowych chorób płuc [2020/ABM/01/00110]. Główny badacz: dr Beata Wajda (Klinika Pneumonologii). Wysokość dofinansowania: 12,514 mln zł.

MARFAN Ocena skuteczności walsartanu w zwalczaniu poszerzania się aorty u dzieci i młodych dorosłych z uwarunkowanymi genetycznie chorobami aorty piersiowej typu zespołu Marfana – wieloośrodkowe badanie randomizowane kontrolowane placebo z podwójnie ślepą próbą [2021/ABM/01/00011]. Główny badacz: dr Lidia Woźniak-Mielczarek (Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca). Wysokość dofinansowania 9,682 mln zł.

POLPHITT Badanie kliniczne obejmujące dzieci i młodzież z pierwotnym złośliwym nowotworem wątroby – wątrobiakiem zarodkowym (Hepatoblastoma) i rakiem wątrobowokomórkowym (Hepatocarcinoma) [2021/ABM/01/00009]. Główny badacz: prof. dr hab. Piotr Czauderna (Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży). Wysokość dofinansowania 6,117 mln zł.

SERTRALINA Efekt sertraliny na objawy depresyjno-lękowe, dysfunkcję śródbłonka oraz biomarkery u pacjentów z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową [2021/ABM/02/00024]. Główny badacz: prof. dr hab. Paweł Zagożdżon (Zakład Higieny i Epidemiologii). Wysokość dofinansowania 9,944 mln zł.

WAKE-IN Leczenie ostrych udarów niedokrwiennych mózgu spowodowanych okluzją dużego naczynia metodą trombektomii mechanicznej u pacjentów o nieznanym czasie zachorowania albo niespełniających kryteriów kwalifikacji TK (ASPECTS < 6) na podstawie kryteriów MRI (DWI-FLAIR mismatch) [2021/ABM/02/00018]. Główny badacz prof. dr hab. Bartosz Karaszewski (Katedra Neurologii Dorosłych). Wysokość dofinansowania: 9,996 mln zł.

TRIMETAZYDYNA Wpływ trimetazydyny na funkcję śródbłonka i biomarkery korelujące z rokowaniem w niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową [2021/ABM/03/00038]. Główny badacz: prof. dr hab. Leszek Kalinowski (Zakład Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej). Wysokość dofinansowania: 9,999 mln zł.

LEVOTAKO A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Multicenter Study of Levosimendan Therapy in low ejection fraction Takotsubo Syndrome [2022/ABM/01/00007]. Główny badacz: prof. dr hab. Miłosz Jaguszewski (I Katedra i Klinika Kardiologii). Wysokość dofinansowania: 11,273 mln zł.

Czy multimodalna ocena ultrasonograficzna podnosi skuteczność przedoperacyjnej predykcji obecności nowotworu złośliwego u pacjentów z podejrzeniem nowotworu pęcherzykowego tarczycy. Badanie head-to-head porównujące do standardowej praktyki klinicznej [2022/ABM/03/00010]. Główny badacz: dr Piotr Wiśniewski (Katedra i Klinika Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych). Wysokość dofinansowania: 0,824 mln zł.

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa tlenoterapii hiperbarycznej jako terapii adjuwantowej w porównaniu z samym leczeniem biologicznym umiarkowanego i ciężkiego zaostrzenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u osób dorosłych [2022/ABM/03/00018]. Główny badacz: prof. dr hab. Krystian Adrych (Katedra i Klinika Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych). Wysokość dofinansowania: 4,330 mln zł.

MANASKIN Zastosowanie dupilumabu w leczeniu mastocytozy układowej o powolnym przebiegu z zajęciem skóry – MAnaskin [2023/ABM/01/00007]. Główny badacz: dr Jan Romantowski (Klinika Alergologii). Wysokość dofinansowania: 11,699 mln zł.

Oprócz badań klinicznych w CWBK realizowane jest badanie epidemiologiczne:

MULTIPREVENT Wielochorobowość – spersonalizowana profilaktyka zdrowotna dla osoby dorosłej [2023/ABM/03/00036]. Główny badacz: prof. Witold Rzyman (Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej). Wysokość dofinansowania: 37,530 mln zł.