Projekt MCWBK

StartProjekt MCWBK

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych,
wyłoniony w ramach Konkursu na wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych, nr naboru: ABM/2020/3

Multidyscyplinarne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych przy GUMed-UCK
(MCWBK GUMed-UCK)

numer Projektu: 2020/ABM/03/00026


Dofinansowanie: 10 438 455,92 zł

Całkowita wartość: 10 438 455,92 zł

Opis projektu

Powstanie MCWBK GUMed-UCK (MCWK) ma na celu konsolidację działań zmierzających do zwiększenia liczby i podniesienia jakości badań klinicznych, zarówno komercyjnych jak i niekomercyjnych, w realizacji których uczestniczy Gdański Uniwersytet Medyczny i jego Partnerzy kliniczni – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne (UCK) i Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne (UCS).

Z powodu ograniczonego dostępu do leków innowacyjnych w Polsce, często wynikającego z czynników finansowych, uczestnictwo w badaniu klinicznym jest czasami jedyną szansą dla pacjenta na nowoczesną terapię. Tak więc zwiększenie liczby badań klinicznych, możliwe również dzięki projektowi MCWBK, ułatwi dostęp pacjentów do nowych terapii i schematów leczenia.

Stworzenie Ośrodka Badań Klinicznych Wczesnych Faz (OBKWF) przez GUMed i jego szpital kliniczny UCK umożliwia udział w realizacji najtrudniejszego etapu rozwoju leków innowacyjnych. Rozszerzenie działalności Ośrodka, możliwe dzięki projektowi MCWBK, ułatwi udział zespołów badawczych GUMed w pionierskich badaniach nad nowymi lekami. Dzięki nowej infrastrukturze Ośrodek stanie się unikatowym miejscem, w którym prowadzone będą wysokospecjalistyczne badania kliniczne dotychczas nierealizowanych na terenie Polski. Ponadto, utworzenie w ramach MCWBK infrastruktury umożliwiającej prowadzenie badań klinicznych z dziedziny stomatologii, pozwoli na rozpoczęcie badań nowatorskich wyrobów medycznych.

W celu stworzenia wspólnej infrastruktury i organizacji tworzącej MCWBK zaplanowano przeprowadzenie szeregu prac adaptacyjnych i modernizacyjnych. System zarządzania badaniami klinicznymi i systemy parametryzacji kluczowych elementów badań klinicznych zapewnią zwiększenie efektywności pracy zespołów badawczych i zmniejszenie liczby zapytań ze strony sponsorów badań. Planowane rozwiązania zapewnią wysoką jakość świadczonych usług oraz kontrolę procesów diagnostycznych, a inwestycja w zintegrowany z systemem szpitalnym UCK system komputerowy do zdalnego monitorowania badań niekomercyjnych pozwoli na efektywny udział w projektach badawczych.

Okres realizacji: 01.12.2021 r. – 30.11.2026 r.

Główne etapy projektu:

  • 01.12.2021 r. – 30.11.2022: Adaptacja/ modernizacja oraz wyposażenie MCWBK
  • 01.12.2021 r. – 30.11.2023: Zakup systemów jakościowych i innych systemów wspierających
  • 01.12.2021 r. – 30.11.2026: Zaangażowanie kadry MCWBK