OLD Aktualne konkursy

StartOLD Aktualne konkursy
Rozwiń

Konkurs na niekomercyjne badania kliniczne w psychiatrii i neurologii – ABM/2021/2

Głównym celem konkursu jest opracowanie nowych procedur diagnostycznych i terapeutycznych w obszarze psychiatrii i neurologii w ramach niekomercyjnych badań klinicznych.

Wsparcie tego obszaru przez ABM przyczyni się do poprawy sytuacji pacjentów z chorobami psychicznymi i neurologicznymi, przede wszystkim poprzez zwiększenie dostępności do nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia. Konkurs realizowany jest zgodnie z Planem rozwoju badań klinicznych na lata 2020-2025.

Nabór adresowany jest do podmiotów takich jak: uczelnie wyższe; federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; PAN; instytuty naukowe PAN; instytuty badawcze; międzynarodowe instytuty naukowe; Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego; podmioty lecznicze dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego; podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe, które podejmują możliwość realizacji projektów w postaci niekomercyjnych badań klinicznych.

Środki finansowe przeznaczone na konkurs: 100 mln zł

Termin składania wniosków:

Nabór wniosków w systemie trwa od dnia 5 maja 2021 r. od godziny 12:00 do dnia 30 czerwca 2021 r. do godziny 12:00, wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego, dostępnego na stronie Agencji https://konkurs.abm.gov.pl/#/

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres mailowy: niekomercyjne@abm.gov.pl

Webinarium dot. zasad ubiegania się o dofinansowanie

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących założeń konkursu oraz przygotowania i składania wniosków, zapraszamy Państwa do udziału w webinarium organizowanym przez Agencję Badań Medycznych:

https://www.abm.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia-i-szkolenia/14,quotZasady-ubiegania-sie-o-dofinansowanie-na-niekomercyjne-badania-kliniczne-w-o.html

Konkurs na rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA – ABM/2021/5

Rozwój leków opartych na kwasach nukleinowych (RNA i DNA) to obecnie jeden z najbardziej obiecujących trendów współczesnej biotechnologii. Konkurs ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa epidemiologicznego państwa i profilaktyki chorób zakaźnych. Stanowi jednocześnie odpowiedź na aktualne potrzeby systemu ochrony zdrowia, związane ze zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2.

Zakres działań objętych konkursem to opracowanie innowacyjnego rozwiązania w obszarze produktów leczniczych, służących poprawie bezpieczeństwa epidemiologicznego Polski, możliwego do wdrożenia we własnej działalności gospodarczej. Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz na usługi doradcze.

Działania podejmowane w ramach Projektu powinny zakładać opracowanie i doprowadzenie do co najmniej I fazy badań klinicznych szczepionki opartej o RNA lub innowacyjnego leku przeciw wirusom RNA lub osiągnięcia możliwości produkcyjnych szczepionek opartych o RNA lub innowacyjnego leku przeciw wirusom RNA, a w dalszej perspektywie skomercjalizowanie wyników tych prac oraz osiągnięcie możliwości produkcyjnych szczepionek opartych o RNA lub leków przeciw wirusom RNA na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (poprzez stworzenie pilotażowej linii produkcyjnej służącej B+R).

Oczekiwanym rezultatem konkursu jest przyspieszenie rozwoju na terenie Polski szczepionek opartych o RNA i innowacyjnych leków przeciw wirusom RNA oraz udostępnienie ich pacjentom.

Nabór adresowany jest do przedsiębiorstw (Wnioskodawców jednopodmiotowych) oraz przedsiębiorstw (Liderów Konsorcjum), występujących w konsorcjum z takimi podmiotami jak:

uczelnie wyższe; federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; PAN; instytuty naukowe PAN; instytuty badawcze; międzynarodowe instytuty naukowe; podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły; Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego; podmioty lecznicze dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego; podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe – jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przedsiębiorcy prowadzący działalność w innej formie organizacyjnej niż podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych. Wnioskodawcy muszą w ramach swojej działalności prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe, posiadać osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Środki finansowe przeznaczone na konkurs: 350 mln zł

Termin składania wniosków:

Nabór wniosków w systemie trwa od dnia 10 maja 2021 r. od godziny 12:00 do dnia 16 sierpnia 2021 r. do godziny 12:00, wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego, dostępnego na stronie Agencji https://konkurs.abm.gov.pl/#/