Centrum Wsparcia Badań Klinicznych GUMed

StartCentrum Wsparcia Badań Klin...

Centrum Wsparcia Badań Klinicznych GUMed (CWBK-GUMed) jest jednostką ogólnouczelnianą, podległą Rektorowi GUMed, której zadaniem jest kompleksowe wsparcie badań klinicznych prowadzonych przez Uczelnię. CWBK-GUMed koordynuje, wspiera i obsługuje realizację akademickich badań niekomercyjnych, a także projektów badawczych finansowanych ze środków przyznawanych w trybie konkursowym przez Agencję Badań Medycznych i inne instytucje finansujące niekomercyjne badania kliniczne. Docelowo CWBK-GUMed będzie również wspierać i koordynować komercyjne badania kliniczne prowadzone przez partnerów Uczelni.

CWBK-GUMed konsoliduje działania zmierzające do wypracowania ścieżek poprawiających jakość badań klinicznych oraz zwiększających dostępność pacjentów do nowych terapii i schematów leczenia. W obrębie Centrum utworzony został Dział Akademickie CRO, którego zadaniem jest obsługa niekomercyjnych badań akademickich prowadzonych przez GUMed, a docelowo również współpraca z innymi podmiotami pełniącymi rolę sponsorów w niekomercyjnych i komercyjnych badaniach klinicznych.

Centrum uczestniczy w przedsięwzięciach integrujących aktywność naukową i kliniczną Uczelni, partycypując w działaniach mających podnieść jakość klinicznych projektów naukowych realizowanych przez pracowników GUMed. CWBK_GUMed jest jednostką wspierającą wszelkie inicjatywy naukowe mające formę badań klinicznych, również tych realizowanych z partnerami krajowymi i międzynarodowymi. Kierownikiem Centrum jest prof. dr hab. Piotr Widłak.

CWBK-GUMed jest częścią Multidyscyplinarnego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych GUMed-UCK-UCS (MCWBK GUMed-UCK-UCS), współtworzonego przez jednostki partnerskie w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym i Uniwersyteckim Centrum Stomatologicznym GUMed.
Funkcję Dyrektora MCWBK GUMed-UCK-UCS pełni prof. dr hab. Marcin Gruchała, Rektor GUMed.


MCWBK_RGB_poziom_kolor.png

Utworzenie MCWBK GUMed-UCK-UCS związane jest z programem Agencji Badań Medycznych, którego celem jest stworzenie w Polsce Sieci Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. Sieć ta umożliwi wprowadzenie jednolitego standardu realizacji badań, wysokiej jakości obsługi pacjentów oraz zwiększenie liczby komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych. Dzięki temu możliwe będzie podniesienie standardów jakości badań klinicznych, na wzór standardów i struktur istniejących w innych krajach Europy, w polskich ośrodkach klinicznych uczestniczących w Programie. Ośrodki takie staną się flagowymi instytucjami w ochronie zdrowia prowadzącymi badania o najwyższym standardzie i z troską o bezpieczeństwo uczestników badań.

Gdański Uniwersytet Medyczny, w partnerstwie z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym (UCK) i Uniwersyteckim Centrum Stomatologicznym GUMed (UCS), jest beneficjentem pierwszego konkursu ABM w programie Centrów Wsparcia Badań Klinicznych (wraz z 9 innymi ośrodkami akademickimi i medycznymi instytutami badawczymi). Projekt Multidyscyplinarne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych przy GUMed-UCK (MCWBK) [2020/ABM/03/00026] uzyskał ponad 10 mln zł dofinansowania z Agencji Badań Medycznych, które umożliwi stworzenie niezbędnej infrastruktury i rozwój kadry Centrum. Projekt MCWBK realizowany będzie w latach 2021-2026.

Docelowe funkcjonowanie MCWBK GUMed-UCK-UCS w strukturach GUMed i wielospecjalistycznego szpitala klinicznego UCK stworzy unikatowy w skali europejskiej ośrodek prowadzący badania nad nowymi strategiami terapeutycznych i metodami diagnostyki. Jednym z głównych celów działań prowadzonych przez MCWBK GUMed-UCK-UCS we współpracy z Ośrodkiem Badań Klinicznych Wczesnych Faz i nowo powstającym centrum badań klinicznych w dziedzinie kardiologii będzie opracowywanie nowoczesnych, niestosowanych do tej pory terapii zabiegowych i farmakologicznych. Utworzenie MCWBK GUMed-UCK-UCS przyczyni się również do zwiększenia kompetencji zespołów badawczych i co za tym idzie podniesienia kwalifikacji pracowników naukowych i doktorantów. W ramach MCWBK GUMed-UCK-UCS powstanie Zespół rozwoju badań klinicznych i naukowych, który już na etapie tworzenia koncepcji naukowej będzie wspierał badaczy w zakresie planowania i realizacji badań klinicznych oraz eksperymentów medycznych. Działalność MCWBK GUMed-UCK-UCS będzie więc wspomagała działania GUMed jako uczelni badawczej.