Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

StartCentrum Wsparcia Badań Klin...
Rozwiń

Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK) jest jednostką ogólnouczelnianą, podległą Rektorowi GUMed, której zadaniem jest kompleksowe wsparcie badań klinicznych prowadzonych przez Uczelnię. CWBK koordynuje, wspiera i obsługuje realizację akademickich badań niekomercyjnych, a także projektów badawczych finansowanych ze środków przyznawanych w trybie konkursowym przez Agencję Badań Medycznych i inne instytucje finansujące niekomercyjne badania kliniczne. Docelowo CWBK będzie również wspierać i koordynować komercyjne badania kliniczne prowadzone przez partnerów Uczelni.

CWBK konsoliduje działania zmierzające do wypracowania ścieżek poprawiających jakość badań klinicznych oraz zwiększających dostępność pacjentów do nowych terapii i schematów leczenia. W obrębie Centrum utworzony został Dział Akademickie CRO, którego zadaniem jest obsługa niekomercyjnych badań akademickich prowadzonych przez GUMed, a docelowo również współpraca z innymi podmiotami pełniącymi rolę sponsorów w niekomercyjnych i komercyjnych badaniach klinicznych.

Centrum uczestniczy w przedsięwzięciach integrujących aktywność naukową i kliniczną Uczelni, partycypując w działaniach mających podnieść jakość klinicznych projektów naukowych realizowanych przez pracowników GUMed. CWBK jest jednostką wspierającą wszelkie inicjatywy naukowe mające formę badań klinicznych, również tych realizowanych z partnerami krajowymi i międzynarodowymi. Dyrektorem Centrum jest prof. dr hab. Piotr Widłak.


CENTRUM_WSPARCIA_BADAŃ_KLINICZNYCH.png

Utworzenie CWBK GUMed związane jest z programem Agencji Badań Medycznych, którego celem jest stworzenie w Polsce Sieci Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. Sieć ta umożliwi wprowadzenie jednolitego standardu realizacji badań, wysokiej jakości obsługi pacjentów oraz zwiększenie liczby komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych. Dzięki temu możliwe będzie podniesienie standardów jakości badań klinicznych, na wzór standardów i struktur istniejących w innych krajach Europy, w polskich ośrodkach klinicznych uczestniczących w Programie. Ośrodki takie staną się flagowymi instytucjami w ochronie zdrowia prowadzącymi badania o najwyższym standardzie i z troską o bezpieczeństwo uczestników badań.

Gdański Uniwersytet Medyczny, w partnerstwie z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym (UCK) i Uniwersyteckim Centrum Stomatologicznym (UCS), jest beneficjentem pierwszego konkursu ABM w programie Centrów Wsparcia Badań Klinicznych (wraz z 9 innymi ośrodkami akademickimi i medycznymi instytutami badawczymi). Projekt Multidyscyplinarne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (MCWBK) [2020/ABM/03/00026] uzyskał ponad 10 mln zł dofinansowania z Agencji Badań Medycznych, które umożliwi stworzenie niezbędnej infrastruktury i rozwój kadry Centrum. Projekt MCWBK realizowany będzie w latach 2021-2026.

Docelowe funkcjonowanie CWBK w strukturach GUMed i wielospecjalistycznego szpitala klinicznego UCK stworzy unikatowy w skali europejskiej ośrodek prowadzący badania nad nowymi strategiami terapeutycznych i metodami diagnostyki. Jednym z głównych celów działań prowadzonych przez CWBK we współpracy z Ośrodkiem Badań Klinicznych Wczesnych Faz i nowo powstającym centrum badań klinicznych w dziedzinie kardiologii będzie opracowywanie nowoczesnych, niestosowanych do tej pory terapii zabiegowych i farmakologicznych. Utworzenie CWBK przyczyni się również do zwiększenia kompetencji zespołów badawczych i co za tym idzie podniesienia kwalifikacji pracowników naukowych i doktorantów. W ramach CWBK powstanie Zespół rozwoju badań klinicznych i naukowych, który już na etapie tworzenia koncepcji naukowej będzie wspierał badaczy w zakresie planowania i realizacji badań klinicznych oraz eksperymentów medycznych. Działalność CWBK będzie więc wspomagała działania GUMed jako uczelni badawczej.